Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden Boerderij Kooiker-Hartemink coachen met paarden en meer.
Met betrekking tot deelname aan coaching sessies en trajecten waarbij een paard of pony wordt ingezet als hulpmiddel.

Boerderij Kooiker-Hartemink is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 01180901

BTW-ID nummer: NL001415901B48.

Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Boerderij Kooiker-Hartemink hierna te noemen opdrachtnemer met de persoon (hierna te noemen opdrachtgever) die gebruik maakt van door opdrachtnemer aangeboden diensten. Beide partijen verklaren zich bij het aangaan van een overeenkomst uitdrukkelijk met deze Algemene Voorwaarden bekend en akkoord.

Coaching activiteiten

De coaching activiteiten vinden plaats op Burgemeester ten Holteweg 45 te Dalen.

Onder de coaching activiteiten wordt verstaan:

  1. Individuele of duo-sessie; waarin de opdrachtgever begeleid wordt door Boerderij Kooiker-Hartemink met inzet van 1 of meerdere pony’s/paarden.
  2. Coaching traject; een traject van 1 tot 3 sessies of 3 tot 6 sessies waarin de opdrachtgever begeleid wordt door Boerderij Kooiker-Hartemink met inzet van 1 of meerdere pony’s/paarden.
  3. Omgang met paarden: een sessie waarin de opdrachtnemer naast en op het paard wordt begeleid.

Opdrachtbevestiging

De inschrijving voor of reservering van 1 van bovengenoemde activiteiten bij Boerderij Kooiker-Hartemink is definitief na schriftelijke (brief of e-mail) of mondelinge bevestiging van Boerderij Kooiker-Hartemink. Deze opdrachtbevestiging door Boerderij Kooiker-Hartemink maakt de overeenkomst bindend. Opdrachtnemer behoudt het recht om opdrachten te weigeren.

Annuleren of verplaatsing van coaching activiteit door opdrachtgever

Indien de opdrachtgever de overeenkomst of overeengekomen datum van een coaching activiteit wil annuleren bij Boerderij Kooiker-Hartemink, gelden de volgende voorwaarden:

  1. Annulering van de opdracht door de opdrachtgever kan tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden gedaan.
  2. Bij annulering korter dan 24 uur voor aanvang, wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Eventuele andere gemaakte kosten door Boerderij Kooiker-Hartemink, komen ook voor rekening van de opdrachtgever. Het is altijd mogelijk om een afspraak tijdig (uiterlijk 24 uur van tevoren) te verplaatsen.
  3. Wanneer opdrachtgever bij aanvang van de coaching activiteit niet verschijnt of slechts een deel hiervan kan bijwonen, heeft hij/zij geen recht op terugbetaling/compensatie.

Wijzigen van coaching activiteit door Boerderij Kooiker-Hartemink

Boerderij Kooiker-Hartemink behoudt zichzelf het recht om een coaching activiteit te wijzigen bij onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte of sterfgeval. In goed overleg met opdrachtgever wordt een vervangende datum en tijdstip overeengekomen.

Uitvoering van de opdracht

Tenzij tussen de partijen anders is overeengekomen, is opdrachtnemer te allen tijde bevoegd derden in te schakelen bij de uitvoering van opdrachten. Opdrachtnemer staat er voor in dat deze derden hun werkzaamheden zullen verrichten geheel in de lijn van Boerderij Kooiker-Hartemink.

Betaling van een coaching activiteit door opdrachtgever

De coaching activiteit wordt na opdrachtbevestiging gefactureerd.

Boerderij Kooiker-Hartemink brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Boerderij Kooiker-Hartemink aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

Indien er niet binnen de betalingstermijn wordt betaald zal Boerderij Kooiker-Hartemink een betalingsherinnering sturen. Wordt er hierna nog niet aan de betalingsplicht voldaan, dan is Boerderij Kooiker-Hartemink genoodzaakt de vorderingen aan de opdrachtgever, uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor de rekening van de opdrachtgever. Bij betalingsachterstand is Boerderij Kooiker-Hartemink gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten totdat de opdrachtgever aan de betalingsverplichting heeft voldaan.

Door het betalen van de factuur verklaart de opdrachtgever zich akkoord met de algemene voorwaarden.

Aansprakelijkheid

Deelname aan de coaching activiteiten is op eigen risico. Boerderij Kooiker-Hartemink is nimmer aansprakelijk voor enige (indirecte of directe) schade aan personen of goederen. Het spreekt voor zich dat zowel de locatie als de paarden/pony’s zorgvuldig zijn geselecteerd en de activiteiten met de grootst mogelijke zorg voor veiligheid worden uitgevoerd en begeleid. Niettemin kan het werken met paarden/pony’s risico’s met zich mee brengen.

Geheimhouding

Beide partijen: Boerderij Kooiker-Hartemink en opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van een overeenkomst hebben verkregen.

Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie, conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Behalve als Boerderij Kooiker-Hartemink als onderaannemer is aangenomen door een externe opdrachtgever en de opdrachtgever/ deelnemer coachen met paarden sessie(s) onder het traject van de externe opdrachtgever valt.

Dan kan met toestemming van opdrachtgever(s)/ deelnemer(s) tussen Boerderij Kooiker-Hartemink en externe opdrachtgever worden overlegd en belangrijke informatie uitgewisseld worden ten gunste van de opdrachtgever/ deelnemer die deelneemt aan de coaching die Boerderij Kooiker-Hartemink biedt.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst tussen Boerderij Kooiker-Hartemink en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.  Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan een bevoegde rechter.